Vyšetření hybného systému ultrazvukem se v posledních letech ukazuje jako validní součást diagnostiky využitelná v rehabilitaci a příbuzných oborech. Často hovoří o tzv. muskuloskeletálním ultrazvuku (MSKUZ). Jde o velmi vhodný nástroj pro hodnocení integrity měkkých tkání, jejich kvality, tvaru i dynamické funkce. S výhodou neinvazivní, poměrně levné metody bez radiační zátěže je tak možno vyšetřovat svaly, vazivové struktury, povrchy kostí a některé nervy a cévy. Toto vyšetření je prakticky bez kontraindikací.

Obr. 1, Ukázka závažné tendinopatie Achillovy šlachy s hyperemií, která indikuje zánětlivý proces           C = calcaneus

Diagnostický ultrazvuk se jeví jako ideální doplněk klinických vyšetření prováděných v rehabilitaci. Běžná vyšetření prováděná v rámci kineziologického rozboru bývají zatížena vysokou inter-individuální variabilitou v závislosti na osobnosti vyšetřujícího a nezřídka i nízkou specificitou. Kombinace klinické diagnostiky a vyšetření pomocí MSKUZ snižuje výskyt falešně pozitivních i falešně negativních diagnostických závěrů. Oproti většině jiných zobrazovacích metod MSKUZ přináší výhodu přímého („on-line“) pohledu na vyšetřované struktury, což umožňuje dynamické vyšetření funkce zobrazovaných tkání a možnost pravolevého porovnání. To v případě vyšetření končetin jinými zobrazovacími metodami většinou chybí.

Obr. 2, Vyšetření ramene

Základem validní diagnostiky pomocí MSKUZ je však dlouhodobá praxe vycházející ze správných diagnostických návyků. K tomu je klíčová znalost funkční anatomie a výcvik v třídimenzionální představě anatomických struktur. Za nevýhodu MSKUZ je možno považovat právě potřebu dlouhodobé zkušenosti pro získání validních závěrů. Správně vyšetřovat je možno se naučit pouze poctivou rutinní praxí. Při práci s diagnostickým ultrazvukem je třeba být si vědom omezení ve vyšetřování kostí – zde je limitem odraz podélného vlnění od hranice kosti, vyšetřujeme tedy jen kostěné povrchy, nikoliv jejich vnitřní hmotu. Omezení platí i pro zobrazení tkání v kostěném „stínu“, např. pro křížové vazy kolene.

Účelem kurzu je průprava v použití diagnostického ultrazvuku jako doplňku funkční diagnostiky. Fyzioterapeuti budou upozorněni na fakt, že účelem není nahrazovat úlohu lékaře v určení lékařské diagnózy. Rádi bychom účastníkům kurzu poskytli takové vzdělání, aby po určité době praktické zkušenosti byli schopni doplnit svou funkční diagnostiku o objektivní sledování např. otoku, zánětu, pohyblivosti měkkých tkání, známek entezopatie, degenerativních změn, vývoje stavu po traumatech apod. V případě potraumatických stavů je MSKUZ vhodným nástrojem pro hodnocení stupně poranění a sledování procesu hojení.

Ultrasonografii považujeme za užitečný prostředek nejen pro klinickou práci s pacientem, nýbrž také jako těžko nahraditelný nástroj ve výzkumu. Užitečnost ultrasonografie v rehabilitaci je možné ilustrovat jejím rozšířením mezi terapeuty v mnoha západních zemích (typicky Nizozemsko či USA).

Napsat komentář